دوس دارم برینم تو دهنت، تو توالت سیار منی (لیسیدن کون میسترس ایرانی)