Khi ck em đi công tác (chịch luôn tại nhà)nước cứ gọi là nhóp nhép